Klauzula informacyjna RODO


Dla klientów i współpracowników firmy Zatechs s.c. Andrzej Dłużyński

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Zatechs s.c. Andrzej Dłużyński z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 31, 35-021 Rzeszów, NIP: 813 02 00 055, zwanym dalej jako ZaTeChS.
 2. Podstawą przetwarzania danych przez Zatechs, jest złożone oświadczenie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela danych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez Zatechs.
 4. Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Zatechs to:

– nazwisko i imię

– adres zameldowania lub zamieszkania/korespondencyjny

– seria i nr Dowodu Osobistego, oraz data jego ważności

– nr PESEL

– nr telefonu kontaktowego

– adres e-mail

 1. Dane firm, gromadzone przez Zatechs to:

– nazwa firmy

– adres siedziby

– nr NIP lub KRS, nr Regon

– nr telefonu kontaktowego

– adres e-mail

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy najmu – zakładanie rezerwacji urządzeń

– zawarcia i realizacji umowy najmu

– wykonywania czynności związanych z realizacją zleceń serwisowych

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury) za sprzedaż usług i towarów

– wystawiania dokumentów wewnętrznych na potrzeby realizacji umów najmu i zleceń serwisu

– kontaktu z Państwem w ramach realizacji zleconych usług

– ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Zatechs, tj. biuro rachunkowe.
 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. Przechowujemy je w celu możliwości ponownego ich wykorzystania do realizacji przyszłych umów najmu i zleceń serwisowych.
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom, którym Zatechs jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jako właściciele danych osobowych mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych

– sprostowania swoich danych osobowych

– usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolny sposób „prawo do bycia zapomnianym”

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu przenoszenia swoich danych osobowych

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Informujemy, że dotychczas zgromadzone Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych, gdyż skorzystali Państwo z usług naszej firmy i pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych – baza danych GUS, CEIDG
 3. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – mają Państwo prawo uzyskania informacji z jakich źródeł te dane pochodzą.
 4. Zastosowane Środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych naszych klientów to:

– hasło dostępu do komputera firmowego

– hasło dostępu do programu handlowego

 1. Pytania oraz wystąpienia dotyczące danych osobowych należy kierować do Zatechs:

– na adres zatechs@zatechs.com

– telefonicznie pod numer telefonu 17 856 57 11

– listownie na adres: Zatechs Andrzej Dłużyński, ul. Langiewicza 31, 35-021 Rzeszów

– za osobistym wstawiennictwem w siedzibie firmy Zatechs s.c. Andrzej Dłużyński pod adresem: ul. Langiewicza 31, 35-021 Rzeszów.